Lezingen en Excursies
De commissie ‘Lezingen en Excursies’ organiseert zo’n 15 keer per jaar een excursie, onder begeleiding van een ervaren ‘vogelaar’. De Agenda van ‘Lezingen en Excursies’ omvat een scala aan interessante vogel-gebieden, zowel in ‘eigen omgeving’ als elders in Nederland. We bieden een variatie aan ‘ochtend-’, ‘dag-’ en ‘avond-excursies’, verspreid over het hele jaar. Een groot deel van de excursies vindt plaats op een zaterdag of zondag. Doorgaans verzamelen we bij de parkeerplaats aan de achterkant van Station Castricum (ter hoogte van het Huis van Hilde), en vertrekken daarvandaan per auto. Deelnemers die hun auto beschikbaar stellen ontvangen daarvoor een vaste kilometervergoeding (nu € 0,25 per km) van hun inzittenden. Tot dusver bleken er steeds voldoende auto’s beschikbaar; normaliter is aanmelding vooraf niet nodig.
Ook worden er, incidenteel, ‘ad hoc’ excursies georganiseerd. Dit zijn excursies die pas definitief worden aangekondigd als we verwachten dat de omstandigheden (het weer, aanwezigheid van een ‘doelsoort’) gunstig genoeg zijn. Zulke ‘ad-hoc’ excursies worden slechts één of twee dagen vooraf aangekondigd via een e-mail bericht aan de leden. Daarnaast pogen we ieder jaar zowel een buitenlandse week-excursie als een weekend-excursie (meestal in Nederland) te organiseren.
Onze excursies zijn primair bedoeld voor VWG-leden. Maar natuurlijk zijn niet-leden die eens een (dag-)excursie willen meemaken van harte welkom. Neem daartoe a.u.b. even contact met ons op (via email: excursies.lezingen@vwgmidden-kennemerland.nl).
In de winterperiode worden er ook (zo’n 4) lezingen georganiseerd, met prachtige lichtbeelden. De sprekers zijn meestal ‘van buiten’, en zijn uitgenodigd op basis van hun uitstekende reputatie. De onderwerpen zijn erg wisselend van aard, maar natuurlijk steeds vogel-gerelateerd en altijd erg boeiend. We streven ernaar ieder jaar één lezing te houden met een ‘wetenschappelijk/onderzoeks-’ karakter.
Alle lezingen vinden plaats in de lezingzaal van bezoekerscentrum ‘de Hoep’ (Johannisweg, 1901 NX Castricum). Twee van de lezingen vinden plaats op een zaterdagmiddag, twee op een door-de-weekse avond. De lezingen zijn voor ieder toegankelijk, leden en niet-leden. Voor VWG-leden is de toegang gratis, van niet VWG-leden wordt een entrée van € 3,- gevraagd. In verband met de brandveiligheid mogen er maximaal 114 bezoekers in de lezingzaal van ‘de Hoep’. Dus ‘vol is vol’, en we hebben geen systeem voor reserveringen.
Het programma voor Lezingen en Excursies staat steeds in de Winterkoning en op de Agenda van ‘Lezingen en Excursies’. Maar u wordt geadviseerd ook uw e-mail in de gaten te houden, voor ‘ad hoc’ excursies of onverwachte wijzigingen.
Voor jongeren heeft de VWG een aparte werkgroep, zie Jongerenexcursies; het programma van de excursies voor jongeren kunt u op deze plaats vinden.
Privacy
In (link naar volledige privacy document) staat gedocumenteerd hoe de VWG omgaat met privacygevoelige informatie betreffende haar leden. Een deel van de daarin geformuleerde regels betreft privacy-zaken die specifiek zijn voor (vooral meerdaagse) excursies. De daarmee samenhangende spelregels zijn verwoord in paragraaf 12 van bovengenoemd privacy-document; die paragraaf is hieronder voor alle duidelijkheid (nogmaals) weergegeven. VWG-functionarissen van de Lezingen en Excursies (L&E) Commissie ("de Commissie") houden zich specifiek, in het kader van (meerdaagse) excursies, aan de volgende additionele privacy regels, en hebben zich schriftelijk daaraan verbonden verklaard:
  1. Bij het organiseren van (meerdaagse) excursies zal de Commissie de deelnemers die zich hebben opgegeven, vaak vragen om praktische gegevens zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, en daarbij ook of betrokkenen bezwaar hebben om deze gegevens te delen met de overige deelnemers uitsluitend voor het vergemakkelijken van de organisatie van de desbetreffende excursie. Dit gebeurt per e-mail. De Commissie zal gegevens uitsluitend delen met deelnemers van de desbetreffende excursie voor zover betrokkenen daar geen bezwaar tegen hebben.
  2. De Commissie vraagt (mondeling) incidenteel specifieke informatie met betrekking tot de gezondheidssituatie van een deelnemer en verlangt daarbij soms ook goedkeuring van de betrokkene om deze informatie (mondeling) met (een aantal) relevante deelnemers te delen (b.v. kamergenoten bij overnachten). Dit alles uitsluitend met het doel om effectief te kunnen handelen in geval van medische problemen. De verstrekte informatie wordt niet met niet-relevante derden gedeeld, en wordt op geen enkele wijze opgeslagen, schriftelijk noch digitaal.
  3. Bij excursies worden, door deelnemers, vaak foto’s gemaakt. Vaak ook met (een aantal) deelnemers herkenbaar in beeld. Soms worden een of meer van die foto’s toegevoegd aan een eventueel excursieverslag in ‘de Winterkoning’. Foto’s waarop deelnemers herkenbaar zijn afgebeeld worden uitsluitend geplaatst indien betrokkenen aangeven hiertegen geen bezwaar te hebben. De Commissie vraagt hier (per e-mail) elke keer voorafgaand aan iedere meerdaagse excursie naar; in geval van bezwaar dient de desbetreffende deelnemer per e-mail zijn of haar bezwaren kenbaar te maken.
  4. Na afloop van een excursie zullen alle eventuele ‘privacy-gevoelige’ gegevens (zoals hierboven besproken) uit de documentatie van de Commissie worden verwijderd, uiterlijk 3 maanden na afloop van de betreffende excursie.