Roofvogels
Eén van de activiteiten van de vogelwerkgroep Midden-Kennemerland is het inventariseren van broedende roofvogels in het duingebied. In samenwerking met vogelaars van vogelwerkgroep Alkmaar en IVN Bergen wordt het duingebied tussen Wijk aan Zee en Camperduin elk jaar onderzocht op nesten en territoria van dagroofvogels. Het gaat hier in de praktijk om Torenvalk, Boomvalk, Buizerd, Wespendief, Sperwer en Havik.
In de winter en vroege voorjaar worden percelen onderzocht op oude nesten. Later in het seizoen kan dit helpen om, na het vaststellen van territoriaal gedrag, het nest te vinden. Wanneer een nest gevonden wordt, wordt met een camera op een lange stok vastgesteld hoeveel eieren er zijn gelegd en hoeveel jongen er zijn uitgekomen. Soms wordt er naar een (hoog) nest geklommen. Uiteindelijk wordt vastgesteld hoeveel jongen er zijn uitgevlogen. Alle resultaten worden op nestkaarten vastgelegd en opgestuurd naar het SOVON, dat deze gegevens verwerkt in een landelijk overzicht. Een gedetailleerder verslag wordt gemaakt voor de beheerders van het duingebied, de PWN en Staatsbosbeheer.
Samenvatting inventarisatie 2011 (zie .pdf file)
Samenvatting inventarisatie 2014 (zie .pdf file)
Samenvatting inventarisatie 2017 (zie .pdf file)
Samenvatting inventarisatie 2018 (zie .pdf file)
Samenvatting inventarisatie 2019 (zie .pdf file)
Samenvatting inventarisatie 2020 (zie .pdf file)

Sperwer met prooi (foto: Jan Castricum)