Wei van Brasser (NHD ter hoogte van Bakkum-Noord)
Een duinmeer dat goed te overzien is, vooral vanaf de zuidkant. Op het water altijd eendensoorten afhankelijk van het seizoen, Slobeend, Tafeleend, Kuifeend, Brilduiker, Dodaars. De waterstand kan sterk variëren en daarmee de aanwezigheid van slikrandjes die vooral in de trektijd zeer interessant kunnen zijn: Tureluur, Grutto, Bosruiter, verschillende plevierensoorten en Grauwe Franjepoot. Verder is de directe omgeving zeer gevarieerd (bos, open duin, duinstruweel) waardoor ook kans op allerlei andere soorten. In het naaldbos ten noorden van de Wei worden de laatste tijd vaak Kruisbekken gezien.