Broedvogelinventarisatie
De Broedvogelatlas van Noord-Holland: de stand van zaken en een OPROEP.
Door: Cees de Vries (06-28147429)
De trouwe lezers en lezeressen van ons lijfblad weten het al. Na de verschijning van het boekje “De broedvogels van Noord-Holland Noord” in 1971 en het 440 pagina’s tellende boek “De Broedvogels van Noord-Holland” in 1990, is het de bedoeling dat er in 2010 een nieuw boek over de broedvogels van onze provincie verschijnt. Ongetwijfeld zult u zich afvragen of het nodig is om alweer een boek over dit onderwerp uit te brengen, maar de waanzinnig snelle veranderingen in de afgelopen 20 jaar maken dat meer dan de moeite waard. Alleen al de sterke achteruitgang van de weidevogels in de veenpolders de grote grondbroeders in de duinen en het verdwijnen van de tapuiten en de veldleeuweriken moeten worden gedocumenteerd om een nieuw plan (een nieuwe strategie zo u wilt) te trekken voor de toekomst.
Van de meeste natuurgebieden zijn recente inventarisaties bekend. Het zuidelijk deel van het Noordhollands Duinreservaat is in 2006 geïnventariseerd en het noordelijk deel zal dit jaar door medewerkers van het SOVON worden gedaan.Wat de polders ten oosten van Castricum en Heemskerk betreft zijn die voor het grootste deel in 2006 gedaan, tenminste wat de weidevogels betreft. Andere vogelsoorten, vooral de zangvogels, zijn niet meegenomen en zullen in de komende 3 jaar alsnog moeten worden gedaan. Om uw geheugen op te frissen nog even de te volgen methodiek. Het is geen complete inventarisatie. Alleen de aanwezigheid als broedvogel (zeker, waarschijnlijk, mogelijk) dient te worden vastgesteld van ieder kilometerhok in Noord-Holland. Dit kan het beste worden gedaan door 4 of 5 bezoeken te brengen aan het kilometerhok, tussen maart en juli. Een nachtbezoek kan vaak nog interessante gegevens opleveren (uilen, rallen, etc). Als ik me niet vergis bestaat Noord-Holland uit ruim 1800 kilometerhokken. Alleen al het vaststellen welke soorten er in de hokken broeden, is al een gigantische klus. Het volledig inventariseren, dus inclusief de aantallen paren per soort, werd door de organisatoren als onhaalbaar beschouwd.
Wat de VWG Midden-Kennemerland betreft gaat het om ongeveer 120 kilometerhokken. Het bestrijkt de gemeenten Castricum, Limmen, Akersloot, Heemskerk, Beverwijk en Velsen-Noord. De grens wordt voorlopig gevormd door het Noordzeekanaal in het zuiden en de snelweg A9 in het oosten. In het noorden vormen de gemeentegrenzen van Egmond en Heiloo het einde van ons inventarisatiegebied. Over de westrand van het Alkmaardermeer (tussen Alkmaardermeer en A9 bestaat nog enige onduidelijkheid of het tot het gebied van de Vogelwacht Zaanstreek behoort of dat wij ons dat toe eigenen. In 2006 zijn ongeveer 23 hokken gedaan, vooral in de bebouwde delen van Castricum en Uitgeest en het tuindersgebied van het Heemskerkerduin. Per kilometerhok werden ongeveer 40 soorten als mogelijk tot zeker broedend vastgesteld. Het was natuurlijk geen verrassing dat vooral de randblokken, waar ook nog wat natuur in zat, het hoogste scoorden. Het blok van Jan van Leeuwen (Zeerijdsdijkje en omgeving) scoorde echter met zo’n 55 soorten extreem hoog. Nu ik toch aan het prijzen uitdelen ben: wat dacht van U van de 6 blokken die in Heemskerk zijn gedaan door (wie anders dan) Huub Huneker?

De komende 3 jaar moeten dus nog een kleine 100 blokken worden gedaan. Dat moet te doen zijn, al is vooral het CORUS-terrein in het zuiden van ons werkgebied nog een behoorlijk knelpunt. Gelukkig heeft een VWG-lid die op het terrein werkt (Ja toch Mark?) toegezegd een begin te willen maken. Maar omdat het om meer dan 12 kilometerhokken gaat kan hij wel wat hulp gebruiken, bij voorkeur van een CORUS-medewerker. Het is voor ‘buitenstaanders’namelijk lastig om toestemming te krijgen het terrein te betreden. Op de website van de VWG is een aparte pagina gewijd aan dit project. U kunt daar een kaart vinden waarop staat aangegeven welke kilometerhokken in de provincie al gedaan zijn en ook zijn van ons werkgebied de 6 atlasblokken weergegeven die geheel of deels in ons werkgebied liggen. Per atlasblok is voor ieder van de 25 kilometerhokken aangegeven welk hok al is gedaan (blok is groen), nog moet gebeuren (blok is grijs) of buiten ons werkgebied valt (blok is rood).Er is dringend behoefte aan mensen die in de bebouwde kommen van Limmen, Akersloot, Heemskerk, Beverwijk en Velsen-Noord 1 of meer kilometerhokken zouden willen inventariseren. De ervaring leert dat een bezoek aan een kilometerhok niet meer tijd kost dan 1 tot 1.5 uur. Vier keer een bezoek in de periode half maart tot half juli moet toch te doen zijn! Ik zit de komende tijd in blijde verwachting naast mijn mailbox en brievenbus!

Overzicht kilometerhokken VWG Midden-Kennemerland

4739
4740
4741
4742
4743
4744
PlayPause
previous arrow
next arrow
Shadow